top of page

Ebi-Ten Avocado-Roll / Ten Jyu

Updated: Aug 17, 2022


Sushi Zurich

Ebi-Ten Avocado-Roll CHF21